Στη Ρουμανία, πραγματοποιήσαμε τη δεύτερη συνάντηση της ομάδας μας, όπου εμβαθύναμε στα ευρήματα των ομάδων εστίασης που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες εταίρους. Πρωταρχικό μας μέλημα ήταν η επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τα επόμενα βήματα και τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο του έργου.

Skip to content