Σχετικά με

το έργο

 

Το έργο “Ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών – EQstudents” είναι ένα τριετές έργο (2021-2024) που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος KA2, Σχολική Εκπαίδευση, Erasmus+.

Ο πρωταρχικός στόχος του έργου EQstudents είναι να σχεδιάσει, να δοκιμάσει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα που διευκολύνει την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ) σε παιδιά σχολικής ηλικίας, ειδικά σε παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών. Μακροπρόθεσμα, το έργο EQstudents θα συμβάλει σημαντικά στην καλλιέργεια μιας συναισθηματικά ευφυούς γενιάς.

Το έργο αφορά άμεσα:

Ένα αξιοσημείωτο κενό στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, δηλαδή η απουσία ενός δομημένου προγράμματος σπουδών που να στοχεύει ειδικά στην ανάπτυξη των στοιχείων της συναισθηματικής νοημοσύνης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το κενό αυτό γίνεται εμφανές αν αναλογιστεί κανείς την έμφαση που δίνεται στα επιστημονικά επιτεύγματα και στην καλλιέργεια της γνωστικής νοημοσύνης, όπως επισημαίνει ο Goleman. Εστιάζοντας σε αυτή την κρίσιμη πτυχή, το έργο μας στοχεύει να γεφυρώσει αυτή την εκπαιδευτική ανισότητα και να ενσωματώσει την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης στο βασικό πρόγραμμα σπουδών, εξασφαλίζοντας μια πιο ολιστική και ισορροπημένη προσέγγιση για την ανάπτυξη και την ευημερία των μαθητών.

Η επιτακτική ανάγκη για την εκπαιδευτική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των γονέων, να συνεργαστούν και να ενωθούν σε μια συντονισμένη προσπάθεια για την υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων στην ανάπτυξη της συναισθηματικής τους νοημοσύνης. Αυτό συνεπάγεται την παροχή ειδικών εργαλείων και μοντέλων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών.

Το έργο υιοθετεί μια διατομεακή προσέγγιση, ενώνοντας επτά εταίρους από πέντε χώρες της ΕΕ (Πολωνία, Ιταλία, Κύπρος, Ρουμανία και Ελλάδα) με διαφορετικό υπόβαθρο. Οι εταίροι αυτοί φέρνουν τεχνογνωσία σε διάφορους τομείς, όπως η νευροεπιστήμη, η ανάπτυξη παιχνιδιών, η θεραπευτική παρέμβαση και η δημιουργία καινοτόμων και δημιουργικών διδακτικών εργαλείων. Με τη δημιουργία αυτής της συμμαχίας εμπειρογνωμόνων και οργανισμών τόσο εντός όσο και εκτός του εκπαιδευτικού τομέα, στοχεύουμε στην αξιοποίηση διαφορετικών προοπτικών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πόρων ειδικά προσαρμοσμένων για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών και των εφήβων τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.

Ομάδες-στόχοι

Παιδιά σχολικής ηλικίας (6-15 ετών): Η πρωταρχική εστίαση του έργου είναι η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών αυτής της ηλικίας.

Παιδιά σχολικής ηλικίας (6-15 ετών): Η πρωταρχική εστίαση του έργου είναι η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών αυτής της ηλικίας.

Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Το έργο εμπλέκει ενεργά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως βασικούς ενδιαφερόμενους. Σκοπός του είναι να τους παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία, τους πόρους και την υποστήριξη για να ενσωματώσουν την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης στο πρόγραμμα σπουδών και να δημιουργήσουν υποστηρικτικά μαθησιακά περιβάλλοντα.

Γονείς και φροντιστές: Το έργο επιδιώκει να τους εμπλέξει και να τους παράσχει πόρους, καθοδήγηση και στρατηγικές για την προώθηση της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών τους τόσο στο σπίτι όσο και σε συνεργασία με τα σχολεία.

Εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες: Το έργο προσπαθεί να συνεργαστεί με εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από διάφορους τομείς, όπως οι νευροεπιστήμες, η ψυχολογία, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη παιχνιδιών. Η τεχνογνωσία και οι γνώσεις τους θα συμβάλουν στη δημιουργία αποτελεσματικών εργαλείων, μοντέλων και παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Skip to content